Som viazaný finančný agent v oblasti životného a úrazového poistenia


metlife logo

Registračné číslo v NBS: 163210

Pre klientov poskytujem ako doplnkové služby v oblasti životného poistenia, úrazového poistenia, zdravotné poistenie, ako aj dôchodkové plány a plány pre zabezpečenie vzdelania, tak aby vyhovovali Vám a Vašej rodine prostredníctvom spoločnosti MetLife.

Poisťovňa MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia.

Je jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená v roku 1868. Je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

Pre viac informácií navštívte www.metlife.sk

Poistite si svoj bezstarostný spánok.


Vypracujem plány Vášho poistenia, tak aby vyhovovali Vám a Vašej rodine.

Ponuka poistenia

Produkty poistenia


Každý je iný, preto je naša ponuka taká osobitá, šitá na mieru, a to každému klientovi. V poisťovni MetLife môžete nájsť rôzne typy životného poistenia, úrazového poistenia, zdravotné poistenie, ako aj dôchodkové plány a plány pre zabezpečenie vzdelania, tak aby vyhovovali Vám a Vašej rodine.

Životné poistenie

Životné poistenie sa postará o Vašu rodinu a pomôže jej udržať si životnú úroveň ak by sa Vám alebo Vášmu partnerovi niečo stalo. Okrem starostlivosti o nesplatené úvery či hypotéky, životné poistenie zabezpečí aj vzdelanie vašich detí alebo poskytne Vášmu partnerovi dôstojný dôchodok.

Viac o poistení

Poistenie k úveru

Toto poistenie je správnou voľbou pre tých, ktorí majú záujem chrániť pred rizikami nielen seba, ale aj svojich blízkych. Navyše si chcú zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov, ktoré v prípade vzniku nepredvídanej udalosti umožnia pokojné splácanie hypotéky, liečenie úrazov a chorôb.

Viac o poistení

Úrazové poistenie

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo urobíte v prípade, ak sa Vám stane úraz, nebudete môcť pracovať na 100% a Váš príjem klesne? Kto uhradí Vaše životné náklady - hypotéku, leasing, nájomné, školné pre deti...? Postačí Vám mesačný invalidný dôchodok od štátu?

Viac o poistení

Životné poistenie


Poistenie LIFE - Variabilné životné poistenie, ktoré sa Vám prispôsobí

Toto poistenie LIFE rešpektuje individuálne potreby každého klienta a preto flexibilne reaguje na rôzne životné situácie. Je ho možné nastaviť ako komplexné rizikové poistenie s minimálnou sporivou časťou alebo ako poistenie s dôrazom na sporivú zložku.

Výhoda: Jedinečnosť tohto produktu spočíva v tom, že umožňuje kombinovať rôzne spôsoby zhodnocovania prostriedkov od garantovaného až po dynamické.

EVA PLUS - Špeciálne poistenie pre ženy

Toto poistenie je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade stanovenia diagnózy rakoviny ženských orgánov

ADAM PLUS - Špeciálne poistenie pre mužov

Toto poistenie zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb. Muži sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusia si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením rodiny, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.

KAMARÁT SNOOPY - Poistenie pre deti

Ide o komplexné poistenie pre deti. Toto poistenie sa skladá zo sporiacej časti, ktorá umožní rodičom vytvoriť poistenému dieťaťu finančnú rezervu pre vstup do dospelosti a zároveň mu poskytne poistnú ochranu pre prípad úrazov a ochorení.

Výhoda:

 • v rámci tohto poistenia je možné na jednej poistnej zmluve dojednať rizikové poistenie pre oboch rodičov, ako aj pripoistiť viacero detí
 • poistná ochrana rastie spolu s Vaším dieťaťom, / tak ako Vaše dieťa rastie a má stále viac aktivít, rastie aj riziko vzniku nehôd, úrazov a hlavne zlomenín. Preto Vám v prípade zlomenín a popálenín prinášame benefit, pri ktorom poistná suma rastie, pričom poistné sa nemení,
 • dvojnásobná poistná ochrana v prípade úrazovej hospitalizácie a trvalých následkom úrazu, ktorý vznikol v škole, škôlke alebo počas prázdnin
 • desaťnásobná poistná ochrana v prípade poúrazovej hospitalizácie z dôvodu úrazu v zahraničí, t.j. mimo územia SR

METLIFE DÔCHODOK - komplexné poistné krytie spojené so sporením na dôchodok

Ide o poistenie, ktoré má za cieľ pomôcť klientovi k dostatočnému finančnému zabezpečeniu na dôchodku a súčasne poskytnúť komplexnú poistnú ochranu.

Výhoda:

 • bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
 • možnosť výplaty poistného plnenia aj formou dôchodku
 • variabilnú škálu pripoistení
 • prístup k nasporeným prostriedkom už po deviatom roku platenia poistného BEZ poplatkov

Poistenie k úveru - TrendLife


Ide o rizikové životné poistenie, ktoré je primárne zamerané na krytie rizík, a to rizika smrti, úrazu a choroby.

Toto poistenie je správnou voľbou pre tých, ktorí majú záujem chrániť pred rizikami nielen seba, ale aj svojich blízkych. Navyše si chcú zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov, ktoré v prípade vzniku nepredvídanej udalosti umožnia pokojné splácanie hypotéky, liečenie úrazov a chorôb.

Je zamerané:

Na krytie

 • rizika smrti
 • úrazových rizík
 • zdravotných rizík

Na zabezpečenie

 • celej rodiny
 • ochrany splácania hypotéky
 • úverov a iných záväzkov

Prečo poistiť úver v poisťovni?

1. Doba poistenia

Poistenie úveru, ktoré si uzavriete v banke je v platnosti iba počas splácania úveru v danej banke. Akonáhle by ste chceli úver refinancovať do inej banky, toto poistenie zaniká a Vás čaká opätovne vybavovanie nového poistenia odznova.

2. Zdravotný stav

Ak sa Vám počas pôvodného poistenia zmení zdravotný stav alebo budete mať akúkoľvek zdravotnú komplikáciu, môže to mať vplyv pri uzatváraní nového poistenia. Výsledkom môže byť zvýšenie poistného, odmietnutie poistenia niektorých rizík alebo aj zamietnutie návrhu poistného vzťahu.

V rámci produktu TrendLife - doplnkové poistenie:
Úverová asistencia


Poistenie je určené aj pre partnerov, ktorí spoločne ručia za úver.

Toto doplnkové poistenie slúži na zabezpečenie úhrady zostatku hypotéky alebo iného úveru v prípade smr2, invalidity alebo kri2ckej choroby (v závislos2 od zvoleného variantu poistenia) s klesajúcou poistnou sumou na individuálne stanovenú dobu.

Výhody poistenia Úverová asistencia:

 • Kryje jednu alebo dve osoby na najzávažnejšie rizika, za jednu, veľmi výhodnú cenu!
 • Zľava v závislos2 od výšky poistného až 30 %
 • Zľava pre druhú poistenú osobu 25 %
 • Krytie smrti bez krátenia poistného plnenia, len dve výluky (profesionálny vojak a samovražda do dvoch rokov od uzatvorenia)

Úrazové poistenie


Poistenie straty života následkom úrazu

Strata života následkom úrazu je tá, ktoré zásadne mení naše životy a životy našich blízkych.

Poistenie trvalej invalidity následkom úrazu

Výhodou tohto poistného krytia je to, že pokrýva nielen anatomické straty, ale aj funkčné poškodenia, zabraňujúce používaniu napr. jednotlivých končatín.

Poistenie Invalidity

Poistenie Invalidity, ktoré Vám poskytne finančnú istotu v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Pomôže Vám prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam, ktoré úraz alebo choroba so sebou prinášajú – t.j. vykryť stratu príjmu, udržať životný štandard, zabezpečiť finančné prostriedky na nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, úpravu bytu – jednoducho poskytne Vám finančné prostriedky na dôstojný život po chorobe alebo úraze

Poistenie denných dávok nevyhnutného liečenia

ide o denné odškodné v prípade úrazu, ktorý si vyžiada liečbu pod dohľadom lekára a doba liečenia je viac ako 4 (štyri) po sebe nasledujúce dni, / nemusíte byť PN/ Poistné plnenie je vyplácané od 1. (prvého) dňa doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu, ak doba nevyhnutného liečenia bude trvať viac ako 4 (štyri) po sebe nasledujúce dni.

Poistenie PN /z titulu choroby alebo úrazu

Pracovná neschopnosť je celospoločensky známy fenomén. Štatistiky hovoria, že každoročne je pracovne neschopných niekoľko 100 000 ľudí a priemerná doba trvania tzv. PNky presahuje 30 dní. Čo je však už menej známe, je skutočnosť, že pokiaľ trvanie PNky presiahne určitú kritickú hranicu, tak prichádza k značnej strate príjmu. Poistenie pracovnej neschopnosti je program, ktorý kompenzuje práve túto stratu príjmu počas klientovej PNky.

Výhoda:

Poistné plnenie je vyplácané spätne od 1. dňa pracovnej neschopnosti poisteného

Poistenie vážnych kritických chorôb

hlavným cieľom je umožniť poistenému prístup k čo najlepšej liečbe a zdravotnej starostlivosti v prípade diagnostikovania alebo operácie z dôvodu kritickej choroby. Program je možné získať ako samostatné zdravotné poistenie, ale aj ako pripoistenie do investičného životného alebo do kapitálového životného poistenia.

Poistenie zlomenín a popálenín, hospitalizácie a chirurgického zákroku, a to nielen z úrazu, ale aj z choroby

Cestovné poistenie


Cestujte a objavujte svet okolo seba! Užite si vzácne okamihy a prežívajte zážitky s pocitom bezpečia a istoty na Vašich cestách

1

Niet väčšieho potešenia, ako dosiahnutie úspechu prostredníctvom čestného jednania s ľuďmi.


Neváhajte a kontaktujte ma, veľmi rada Vám pomôžem.